X
تبلیغات
رایتل

دلیل نام گذاری الگوریتم جدید گوگل به مرغ مگس خوار از طرف گوگل اینگونه اعلام شده است که: این پرنده دقیق و سریع است. دقت و سرعت دو عاملی است که در سیستم های هوشمند همواره در تناقض با هم قرار دارند و همیشه در یک سیستم هوشمند باید یکی را فدای دیگری کرد. مرغ مگس خوار کوچکترین پرنده دنیا است. بال های این پرنده در هر ثانیه 70 بار به هم می خورند و در حالت عادی هرگز نمی توان بال زدن پرنده را مشاهده کرد، بالهای این پرنده در زمان شیرجه زدن در هر ثانیه 200 بار به هم می خورند. این پرنده می تواند با سرعت 30 مایل در ساعت پرواز کند و این توانائی را دارد که در زمان پرواز در یک نقطه ثابت بماند و یا حتی به سمت عقب حرکت کند.
  

مغز مرغ مگس خوار 2.4 درصد وزن بدنش را تشکیل می دهد. این پرنده دارای هوش سرشاری است. شنوایی او بسیار بهتر از انسان است. این پرنده فاصله های دور را بهتر از انسان می بیند. مرغ مگس خوار حس بویایی ندارد و از زبانش برای خوردن شهد گل ها استفاده می کند. قلبش بیش از 1260 بار در دقیقه می زند و 5.2 درصد وزن بدنش را تشکیل می دهد. سوخت و ساز این حیوان 100 برابر متابولیزم فیل است. از آن جایی که پای این پرنده بسیار ضعیف است، ترجیح می دهد بیشتر پرواز کند. طول این پرنده به طور متوسط 5.8 سانتی متر و وزنش بین 2 و 20 گرم می باشد. نوع مونث این پرنده بزرگتر از نوع مذکرش است. جوجه های این مرغ تا مدتی قادر به پرواز نیستند. عمر این حیوان حدود 5 سال است.